Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Türk Sanat Müziği  

Naci PARLAR
TRT ANKARA RADYOSU GÜNÜMÜZ TÜRK MÜZİĞİ KEMAN İCRÂ ÜSLÛBUNUN TESPİTİ VE TEŞRİHİ
 
Amaç: Bu araştırmada, günümüz icrâ kurumlarının başında gelen TRT Ankara Radyosu bünyesinde yer alan kemanîlerin icrâları; süsleme teknikleri, yay teknikleri, ezgisel ve tartımsal çeşitlemeler bakımından tahlil edilerek, TRT Ankara radyosunda görev yapan keman icrâcılarının tavırları doğrultusunda, söz konusu kurumdaki günümüz Türk müziği keman icrâ üslûbunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, araştırmada ayrıca bir örneklem kümesi belirlenmeyerek araştırma evreninde çalışılmıştır. Yöntem: Araştırmada, nitel araştırma yöntemi ve alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Veriler TRT Ankara Radyosunda görev yapan keman icrâcıları ile görüşme yapılarak ses ve görüntü kayıtları alınarak elde edilmiştir. Elde edilen görüntü ve ses kayıtları üzerinde kategorisel içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: TRT Ankara Radyosu keman sanatçılarının üç farklı formdaki eser icrâları analiz edilerek; süsleme teknikleri, yay teknikleri, ezgisel ve tartımsal çeşitleme kullanımları tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan analizler doğrultusunda TRT Ankara Radyosu günümüz Türk müziği keman icrâ üslûbu ile ilgili olarak, süsleme teknikleri bakımından en fazla çarpma, en az glissando tekniği kullanıldığı; yay teknikleri bakımından ise en fazla legato tekniği, en az staccato tekniği kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca TRT Ankara Radyosu’ndaki günümüz keman icrâ üslûbunda, ezgisel çeşitleme kullanarak yapılan süslemelerde, asıl nüshada var olan “noktalı sekizlik ve bir on altılık’tan” oluşan tartımların “bir sekizlik ve iki on altılık” olarak icra edildiği; tartımsal çeşitleme yaparak oluşturulan süslemelerde ise asıl nüshada var olan “sekizlik ve on altılık” notalardan oluşan tartımların, noktalı tartımlar olarak icra edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, TRT Ankara Radyosu, Keman İcra Üslubu

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.3

TRT ANKARA RADIO, PRESENT-DAY TURKISH MUSIC VIOLIN EXECUTIVE STYLE DETECTION AND DISCOVERY
 
Aim: In this research, the performances of the violinists in the TRT Ankara Radio, which is at the head of the present-day institutions, it is aimed to present the Turkish music violin performance style in the institution mentioned with the attitudes of the violinists practicing in the TRT Ankara Radio by analysing them in terms of ornamentation techniques, bow techniques, melodic and weighted varieties. In this direction, in the study an additional set of samples was not determined and was studied in the research universe. Method: The field research model of qualitative research methods was used in the research. The data were obtained by interviewing the violinists who worked in the Ankara Radio through taking audio and video recordings. Categorical content analysis was performed on the obtained visual and sound recordings. Result: In the direction of the observations carried out in relation to the contemporary Turkish music violin performance style in the TRT Ankara Radio, the most used is striking in terms of decoration techniques, the least used is the glissando technique; in terms of spring techniques, it was determined that the most legato technique, and the least staccato technique was used. Furthermore, in today's violin performance style in the TRT Ankara Radio, weights performed using "melodic variation", "octal octet and one octet" existing in the original version are performed as "one octet and two octets"; it was determined that the weights consisting of "octal and sixteen" notes in the original version were performed as point weights.

Keywords: Turkish Music, TRT Ankara Radio, Violin Performance Style

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.3

Tam Metin