Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Piyano  

Elif Gökçe TUĞRUL
SCHOENBERG VE HINDEMITH’İN MÜZİKAL ANLAYIŞ VE KURAMLARININ İNCELENMESİ VE PİYANO ESERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışma, kuramcı-besteci niteliklerine, kariyerleri ve eserlerindeki paralel ve farklı noktalara dikkat çekmek sebebiyle, besteciler Arnold Schoenberg (1874-1951) ve Paul Hindemith (1895-1963) üzerine yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, bahsi geçen bestecilerin geliştirdikleri özgün kompozisyon sistemlerini açıkladıkları kitapları Style and Idea (Schoenberg) ve Unterweisung im Tonsatz (Hindemith) başlıca olmak üzere, bestecilerin dahil oldukları akım ve sanatsal anlayışlara dair bilgi ve sanatçıların kendi düşüncelerini içeren ve ayrıca müziklerini irdeleyen yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu bestecilerin piyano eserleri incelenerek, dönemlerine göre sınıflandırılmış dizinleri oluşturulmuş ve açıklamalarla birlikte sunulmuştur. Bulgular: Arnold Schoenberg ve Paul Hindemith’in gençlik yıllarına ait yapıtlar incelendiğinde, ilk eserlerinin Post-romantik çizgide ve ardından da Serbest Atonal yapıda olduğu; Schoenberg’in 1923 yılında On-İki-Ton Sistemi’ni, Hindemith’in 1937’de Hindemith Sistemi’ni açıklaması ve eserlerinde kendi geliştirdikleri bu özgün müzik sistemlerini kullanmaya başlamalarıyla, kuramcı- besteci niteliği kazandıkları görülür. Sonuç: Bu çalışmada Schoenberg ve Hindemith’in kariyerlerinin ilk yıllarındaki yönelimleri ve besteledikleri müziklerde pek çok paralellik olduğu; kendi sistemlerini kurmalarıyla beraber müzikal anlayışları ve eserlerinde farklılaşma tespit edilmiştir. 20.yüzyılın en önemli kuramcı-bestecilerinden oldukları kabul edilen Schoenberg ve Hindemith’in piyano eserlerinin, benzer başlayıp zamanla farklılaşan müzikal anlayışlarını yansıttıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Schoenberg, Hindemith, On İki Ton Sistemi, Hindemith Sistemi, Post-Romantizm, Serbest Atonalite, Yeni-Nesnelcilik

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.3

A RESEARCH OF SCHOENBERG AND HINDEMITH’S MUSICAL UNDERSTANDING AND THEORIES AND CLASSIFICATION OF THEIR PIANO WORKS
 
Aim: This study was focused on the composers Arnold Schoenberg (1874-1951) and Paul Hindemith (1895- 1963) aiming to underline their theoritician-composer qualification and the parallel and differing points of their careers and their musical works. Method: In this research literary resources including Style and Idea (Schoenberg) and Unterweisung im Tonsatz (Hindemith), the books written by the composers to explain their own systems and also other sources containing information about their time period and art streams were used. The classification of the piano works of Schoenberg and Hindemith, considering their artistic periods were made and explanations were presented with. Results: It is seen that the early works of Arnold Schoenberg and Paul Hindemith hold Post-romantic and then Free-atonal/ Expressionist qualifications. After establishing their own compositional systems -Schoenberg in 1923 and Hindemith in 1937- and by using them in their own works, these composers gained the theoritician-composer qualification. Conclusion: In this research, parallel points in the early years of Schoenberg and Hindemiths’s careers and afterwards differentiation in their musical thoughts and works when they established their own composition systems are determined. It is concluded that the piano works of Schoenberg and Hindemith who are considered among the most important theoretician-composers of the 20th century reflect their comprehension which started alike but in time seperated from each other, developing into different ways.

Keywords: Schoenberg, Hindemith, Twelve Tone Music, Hindemith System, Post-Romantism, Free Atonality, Neue Sachlichkeit

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.3

Tam Metin