Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Müzik Eğitimi  

Yüksel PİRGON
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FOBİ DÜZEYLERİ İLE PİYANO BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin, sosyal kaygı, sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri ile piyano dersi başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın çalışma gurubunu 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde okumakta olan 39 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği ve öğrencilerin piyano dersi yılsonu final sınavında aldıkları notlardan elde edilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin anlaşılması için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış, verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür (p>.05). Bunun sonucunda veriler Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve Independent T testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin sosyal kaygı sosyal kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri ile piyano başarıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<.01). Ayrıca kız öğrencilerin sosyal kaygı ve sosyal fobi düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu, sosyal kaçınma düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır (p<.05). Sonuç: Öğrencilerin sosyal fobi düzeylerinin yükseldikçe, piyano dersi başarılarının azaldığı ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sosyal fobilerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar literatürde konu ilgili yapılan çalışmaların çoğu ile paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sosyal Kaygı, Sosyal Kaçınma, Sosyal Fobi, Piyano Başarısı, Cinsiyet

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.1

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF SOCIAL PHOBIA AND SUCCESS IN PIANO PLAYING OF STUDENTS IN THE MUSIC DEPARTMENT OF THE FINE ARTS FACULTY
 
Aim: In this study, an examination was made of the relationship between success in piano lessons and levels of social anxiety, social avoidance and social phobia in students of the Music Department of the Fine Arts Faculty. Method: The study group comprised 39 students attending the Music Department of the Fine Arts Faculty of Suleyman Demirel University in the 2016-2017 academic year. The study data were taken from the Liebowitz Social Anxiety Scale and the marks of the students in the end-of-year piano examination. The conformity to normal distribution of the data obtained was tested with the Kolmogorov-Smirnov test and the data were seen to have normal distribution (p>0.05). The data were analysed with the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and the Independent t-test. Results: The results determined a significant relationship between the success in piano lessons and social anxiety, social avoidance and social phobia levels (p<.01). The levels of social anxiety and social phobia of female students were determined to be higher than those of male students. No difference was determined between the genders in respect of social avoidance levels (p<.05). Conclusion: The higher the level of social phobia of students, the lower the success of piano lessons has emerged. It has emerged that female students have higher social phobia than male students. These results were seen to be consistent with most of the previous studies in literature on this subject.

Keywords: Key Words: Social Anxiety, Social Avoidance, Social Phobia, Success İn Piano, Gender

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.1

Tam Metin