Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Etnomüzikoloji  

Uğur Zeynep GÜVEN
GELENEKSEL İLE GÜNCEL ARASINDA, TANIDIK AMA FARKLI: REBETİKO MÜZİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı rebetiko müzik kültürünün bileşenleri ve anlamlarını, rebetiko konserleri ve temsillerinin analizi üzerinden incelemektir. Yöntem: Araştırma için, katılımcı gözlem yöntemi ve derinlemesine mülakat yöntemleri kullanılarak İstanbul’da rebetiko müzik ortamı (music scene) üzerine Ocak 2010 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında yürütülen etnografik bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması boyunca, İstanbul’da gerçekleşen rebetiko performansları düzenli olarak takip edilmiştir. Bu süreçte rebetiko icracısı müzisyenler, prodüktörler ve rebetiko dinleyicilerine ek olarak konuyla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan uzmanlarla yapılan derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Saha çalışması sayesinde, günümüz İstanbul müzik ortamında yerel ile yerel-ötesi bir karaktere sahip yeniden canlanan bir rebetiko müzik kültürü açığa çıkarılmıştır. Müzisyenler açısından, geleneksel rebetiko kültürünü yeniden hayata geçirme, kendini ifade etme, göç hikayelerini anlatma ve geçmişle bağ kurma öne çıkan motivasyonlar arasında tespit edilmiştir. Sonuç: Günümüzde rebetiko müzik kültürünün, mübadele ve göç hareketleri ile organik bağının devam ettiği ortaya çıkmıştır. Rebetiko performanslarının ana temaları arasında ise kent mekânı, aidiyet, kimlik ve ötekine ilişkin algı ve kurguların yer aldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rebetiko, Müzik Antropolojisi, Göç ve Müzik, Müzikal Kimlik, Müzikal Topluluk

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.4

BETWEEN THE TRADITIONAL AND THE CONTEMPORARY, FAMILIAR BUT DIFFERENT: AN ETHNOGRAPHIC RESEARCH ON REBETIKO PERFORMANCES
 
Aim: This study aims to examine the components and the meanings of rebetiko music culture through an analysis of rebetiko concerts and performances. Method: The methodology of the fieldwork study includes participant observation and in-depth interviews. An ethnographic research on Istanbul rebetiko music scene is thus conducted between March 2010 and September 2011. During the fieldwork study consisting of both weekly and occasional rebetiko performances, rebetiko musicians, producers and listeners were interviewed in addition to the professionals and scholars involved in this field. Results: The findings of this study reveal a reviving rebetiko music culture balancing between its local and trans-local characteristics. Recreating the traditional rebetiko culture, expressing the self, narrating the migration-related stories and establishing a link to the past were found as the main motivations of the rebetiko musicians. A continuous organic connection between the population exchange and the contemporary rebetiko culture was remarkable. A variety of themes within rebetiko performances ranging from the perception of the urban space, the self and the other as well as the questioning of a sense of belonging, were among the interesting findings of this study.

Keywords: Rebetiko, Anthropology of Music, Migration and Music, Musical Identity, Musical Community

Doi: 10.17370/UHMAD.2018.1.4

Tam Metin