Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Müzik Eğitimi  

Serap YÜKRÜK, Sıtkı AKARSU
DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİK ŞARKILARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı değer kazanımı hedefinde hazırlanan bazı şarkıların 7. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kars ili Merkez ortaokullarından olan Ziya Gökalp Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. 23 kişi deney grubunu, 20 kişi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada deneysel desende deney grubu-kontrol grubu kullanılarak nicel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada MÖDAÖ(Müzik Öğretiminde Değer Algısı Ölçeği) geliştirilmiştir. Daha sonra örneklem grubu olan Ziya Gökalp Ortaokulundaki tüm 7. sınıflara uygulandıktan sonra, ortalama düzeyi birbirine eşit olan 7-A ve 7-C sınıfları deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın takvimine uygun olarak deney grubu öğrencilerine değer kazanımına yönelik bestelenen etkinlik eserleri, hazırlanan etkinlik programları dâhilinde öğretilerek sürecin sonunda MÖDAÖ tekrar sontest olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen nicel veriler SPSS 21.0 paket programında analiz edilerek frekans tabloları, bağımlı ve bağımsız t testi kullanılmıştır. Bulgular: Verilerin analizlerinde deney ve kontrol gruplarının, müzik öğretiminde değer algıları ile ilgili son test puanları arasında deney grubu lehine; deney ve kontrol gruplarının, müzik öğretiminde değer algısı ölçeğinin alt boyutları olan paylaşımcı olmak, sorumluluk ve hoşgörü-duyarlılık boyutları açısından, son test puanları arasında deney grubu lehine; deney grubunun öntest ölçüm puanları ile sontest ölçüm puanları arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda, müzik öğretiminde değerler eğitimi programının ve bu kapsamda hazırlanan değerler eğitimi etkinlik şarkılarının, öğrencilerin değer algılarını olumlu yönde etkilediğini ve desteklediğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretimi, Değerler Eğitimi, Şarkılar

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.2

INVESTIGATION OF STUDENT SENSES RELATED TO ACTIVITY SONGS VALUES EDUCATION
 
Aim: This study aims to examine to determine the effects of some sample works that is created on the aim of appreciation on 7th grade students. The work showed at the Ziya Gökalp Secondary School from the central middle schools in Kars province in 2014-2015 school year. 23 people involved the experimental group and 20 people involved the control group. Method: This study was used a quantitative research model using the experimental group-control in experimental pattern. In this study the scale SVPME (Scale of Value Perception in Music Education) was developed. After this scale was applied to the related sample groups of all classes of 7th grade in Ziya Gökalp Primary School, the classes 7-A and 7-C which have low level of average were determined as the experimental and control groups. As appropriate to the calendar of the study the activity works that were composed within the scope of prepared activity programs to value gain were taught the experimental group and at the end of the process the scale SVPME was applied to the control and experimental groups as a final test. The quantitative data obtained by research were analyzed in the package program SPSS 21.0. Frequency tables, dependent and independent t test were used. Results: A significant difference was found in the analysis of the data favor the experimental group Between final test scores of experimental and control groups related to value perceptions in music teaching; favor the experimental group between final test scores in terms of sharing, responsibility and tolerancesensitivity dimensions sub-dimensions of value perception scale in music teaching of experimental and control groups; favor the last test between posttest measurement scores with pre-test measurement scores of the experiment group. Conclusion: As a result of this study can say that influence and support in a positive way the value perceptions of students of values education activity songs prepared in this context and values education program in music teaching.

Keywords: Music Teaching, Values Education, Songs

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.2

Tam Metin