Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Müzikoloji  

Eray CÖMERT
20. YÜZYIL MÜZİK KAYNAKLARI BAĞLAMINDA ÂŞIK EMRAH'IN ŞİİRLERİYLE İCRA EDİLEN ESERLERE DAİR NOTLAR
 
Amaç: Bu çalışma, yazılı ve işitsel kaynaklarda Emrah ismiyle yer alan eserleri tespit ederek bir araya getirmeyi, Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah’a ait şiirlerle seslendirilen eserleri tanımlamayı ve müzik kaynaklarındaki “Âşık Emrah” kimliğine bağlı olarak bir coğrafi alan tanımı yapmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bu kapsamda, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Repertuvarı’ndaki notaların yanı sıra İstanbul Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konservatuarı derlemelerine dair bilgilerden ve 20. yüzyılda piyasaya sunulan bazı plaklardan istifade edilmiştir. Bulgular: Çalışmada, Erzurumlu Emrah’a ve Ercişli Emrah’a ait şiirlerle seslendirilen eserlerin Amasya, Ardahan, Bitlis, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat çevrelerinde Emrah, Emrahî, Sefil Emrah, Kul Emrah gibi mahlaslarla kayıtlara geçtiği ve kimi eserlerde şairin “Emrah’tan”, “Emrah’tan bir parça”, “Emrah’tan bir koşma” gibi tanımlamalarla yer aldığı görülmektedir. Sonuç: “Emrah” tanımlamasıyla literatüre giren eserlerin müzikal açıdan bir Emrah tarzının varlığına işaret etmediği, tanımlamaların büyük ölçüde şiir üzerinden yapıldığı, ancak bunların Anadolu âşık sanatı içerisinde Emrah vb. mahlaslarla şiirleri bulunan âşıklardan hangisine ait olduğunun betimlenmediği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah, Aşık Musikisi

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.4

NOTES ON THE MUSICAL WORKS PERFORMED BY AŞIK EMRAH'S POEMS IN THE CONTEXT OF 20TH CENTURY MUSIC SOURCES
 
Aim: The aim of this study is to identify musical works by the name of Emrah in written and auditory sources and to define the works which are performed with poems of Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah and to define a geographical area according to the identity of “Âşık Emrah” in music sources. Method: In this context, the study was benefited from the Turkish folk music notations published by the TRT, compilations that came from the fieldworks of the Istanbul Conservatory and the Ankara State Conservatory and some recordings published in 20th century. Results: In the study, it is seen that the musical works performed with poems belonging to Erzurumlu Emrah and Ercişli Emrah was compiled in the cities like Amasya, Ardahan, Bitlis, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat and the poems had the nicknames such as Emrah, Emrahî, Sefil Emrah, Kul Emrah etc. Conclusion: As a result of the study, it is seen that the musical works given with the definitions of “Emrah” don’t point out to existence of any musical style belong to Emrah, and the definitions were made only with poems in mind.

Keywords: Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah, Aşık Music

Doi: 10.17370/UHMAD.2007.2.4

Tam Metin